ACI Computers / Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden ACI Computers en Supplies

Algemeen


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen.

1.2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Algemene (inkoop) voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Aanbiedingen


2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en exclusief BTW.

2.3. Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in een of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt van ten minste 5% hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse valuta waarin wij de goederen hebben gekocht.

Levering


3.1. Alle leveringen geschieden franco aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen, onverminderd ons recht om bij leveranciers van geringe waarde de vrachtkosten door te berekenen.

3.2. Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten, uit te leveren en te factureren.

3.3. De opgegeven levertijd geldt slechts benadering. Indien de overeenkomst levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijn overschrijding. Tenzij van tevoren een uiterste termijn is afgesproken.

3.4. a. Indien de opdrachtgever (af)levering weigert of onmogelijk maakt hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden. b. Indien wij van de tweede in het vorige lid van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maken laat zulks de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Overmacht


4.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijk omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling


5.1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

5.2. a. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden. b. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

5.3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag.

5.4. Alle redelijke gemaakte kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

5.5. De buitenrechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

Eigendomsvoorbehoud


6.1. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2. a. Tot het moment van betaling en daarmee de eigendomsovergang is de opdrachtgever niet gerechtigd door ons geleverde goederen te verpanden of aan derden enig recht daarop te verlenen. b. Gehele of gedeeltelijke doorverkoop mag slechts geschieden in het kader van een normale bedrijfsuitvoering.

6.3. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde om ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

Garantie


7.1. Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

7.2. Wij staan in voor deugdelijkheid van de door ons afgeleverde gefabriceerde goederen gedurende een periode van 12 maanden na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.

7.3. De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

7.4. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval: a. De opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. b. Er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd. c. Het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden. d. Het geleverde oordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Aansprakelijkheid


8.1. Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

8.3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

8.4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

8.5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeien uit het wisselen van het millennium en de periode daaropvolgend.

Reclames


9.1. Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

9.2. Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

9.3. Indien in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

9.4. Retourzendingen worden door ons alleen geaccepteerd indien daartoe door ons uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

9.5. Afwijkingen als bedoeld in artikel 3.3. geven geen recht op reclame.

Annulering


10.1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolgen van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

10.2. Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstverderving.

Opschorting en ontbinding


11.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11.2.a De vordering ter zake van reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. b Artikel 10.2 is van overeenkomstige toepassing.

Toepasselijke recht/geschillen


12.1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.